Viết Macro tạo nút Button trên sheet để cập nhật hàm BS_SQL() | Tạo macro

2 Comments

  1. Thuy Nguyen

    Thầy có khoá dạy online ko ah?

  2. Hung Dinh

    Add -in A-Tools của thầy thật tuyệt vời. Thầy có thể hướng dẫn thêm về cách tạo name dynamic để dùng trong các hàm của A tools không. Chẳng hạn trong DMKH thêm khách hàng mới thì DMKH tự động cập nhật vùng mới. Em đã tạo Dynamic Name với hàm Offset nhưng không thấy xuất hiện trong Name Box và câu lệnh trong BS_SQL cũng không chạy được. Cảm ơn thầy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *