Trực Tiếp: Thánh Lễ Hôn Phối anh ĐaMinh Uy và Chị Maria Xuân tại Giáo Xứ Bồng Tiên ngày 3/6/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *