Tôn Di dự triển lãm của mỹ phẩm La mer,SHA 9/10/19