Tiềm năng phát triển điện mặt trời ở khu vực miền Trung