Thực hiện điều chỉnh phụ tải để đảm bảo điện ổn định