Tháng Vịnh 145-Dệt nhạc: Trần Minh- Cantor: Eric Trần