Tạo Header and Footer (mỗi trang một tiêu đề khác nhau) trong Word 2007, 2010, 2013 và 2016

2 Comments

  1. Thường Đỗ Bá

    thank u, nhanh gọn dễ hiểu lắm anh ạ

  2. Huyen Nguyen

    Anh hướng dẫn rất dễ hiểu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *