Tạo hàm nội suy bằng Chart trong Excel

3 Comments

  1. Lê Thế Hân

    thêm mục add trendline với add data labels như thế nào thế bác

  2. Huy Phạm Ngô Hoàng

    cảm ơn anh! Hy vọng anh ra nhiều vedeo hơn về ứng dụng Excel

  3. Viết An Nguyễn

    Thanks a Hùng nhiều ạ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *