Sách khoa học cho trẻ sơ sinh

One Comment

  1. TCDY CPQGVNLTTCDY.COM_ 5trPhiếu VNCHvôLiênHiệpQuốc

    – Hãy kiện CSVN ra toàn án quốc tế để tiếp nối "tác dụng DOMINO" mà ông Trịnh Vĩnh Bình đã khởi động, để đánh sụp CSVN mà không cần dùng vũ lực !
    – Ông Trịnh Vĩnh Bình đã lăn viên đá khởi động tác dụng xô ngã "DOMINO" để đánh sụp CSVN mà không cần dùng vũ lực. Chiến lược của thế giới hiện đại ngày nay luôn là chiến lược đánh bằng "KINH TẾ" và "Luật pháp QUỐC TẾ" !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *