Rối loạn thăng bằng kiềm toan – Khí Máu Động Mạch 2 (Bù trừ)

One Comment

  1. Thu Hà Trần

    Đoạn 3 nhiễm kiềm hô hấp á nè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *