Plants Vs Zombies | Bắn Đạn Lửa Tiêu Diệt Thây Ma | MiVYGames

One Comment

  1. MiVYGames

    Game bắn súng "Plants Vs Zombies" với vũ khí mới Bắn Đạn Lửa nhằm tiêu diệt những thây ma xuất hiện khắp nơi trong thị trấn. Hành động ngay và ngăn chặn bước tiến của chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *