PC Quảng Ngãi: Lễ công bố quyết định và bàn giao nhiệm vụ Giám đốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *