Những người bị táo bón, trĩ có sử dụng diệp lục Collagen được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *