Karaoke TC : (SC Nam) Trần Minh & Nhuận Điền. TĐ: Bên Cầu Dệt Lụa. hát với Hoàng Sơn : NVH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *