Jade Sky 230 ll em bé đi chích ngừa lại khóc như mưa vì sợ y tá và bác sĩ