[Excel 2013] Bài 18: Chèn textbox trong Excel

One Comment

  1. Xuân Lộc

    Cách này có nhược điểm.là vẫn để lại khung viên sau khi in. Mong ad chỉ giúp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *