Điển Tích Triết Văn (P56) Mê Si – Vô Thỉ -Căn TRí – Dệt Lưới Nghi -Nghiệp Ác -Chánh Trực – Đọa Thân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *