Dệt vải tơ tằm theo cách truyền thống/ Vietnamses silk

One Comment

  1. Vũ Vui Vẽ

    xem thấy ngày xưa lm ra 1 tấm vãi cực khổ ntn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *