Combo TX RX ESC MOTOR 3 Pha không chổi than chế thuyền thì gọi là vô địch thiên hạ😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *