Cách Đánh Số Trang Trong Word 2010 Theo Ý Muốn

One Comment

  1. Quang Phúc Lưu

    Cho mình hỏi : mình có 1 trang word, mình muốn in 50 tờ để đóng sổ, vậy làm sao để số trang tự chạy từ 1-50 khi in ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *