4. Chèn trang ngang và đánh số trang theo ý muốn trong Word 2013

2 Comments

  1. duong vu

    sao e break mà nó cứ nhảy về đánh số trang là 1 vậy ạ? k nhảy đk số trang tiếp theo như anh hướng dẫn

  2. Khanh Vang Phu

    cám ơn nhiều…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *